Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Среща с инвеститорите за Q2 2023: Impulse Growth отчита растеж и планира увеличаване на капитала

На 23.08.2023 г., Impulse Growth представи развитието на портфолиото за второто тримесечие на 2023 г.  на онлайн среща с инвеститорите.

Съоснователите и управляващи партньори в IMPETUS Capital и Impulse Growth, Виктор Манев и Николай Мартинов, също очертаха основните тенденции при бързорастящите иновативни компании.

Николай Мартинов припомни мисията на Impulse Growth – инвестиции в растящи, иновативни български компании, които формират значителна част от растежа на българската икономика. Поне 30% от компаниите в портфолиото разпределят дивидент. 

През 2023 г., дивидентите, изплатени от компаниите от портфолиото на Impulse Growth, нарастват двойно спрямо 2022 г., което показава правилния подбор на дивидентски компании. 

Растящите иновативни компании задържат своя годишен ръст от 38%, а стартъпите започват от по-ниска база и растат със 107%. Най-успешната инвестиция на Impulse Growth има 430% годишен ръст. 

Мартинов разказа, че през второто тримесечие Impulse Growth е продал инвестицията си в Telelink и с част от приходите е инвестирал в bianor – холдинг, който предлага специализирани софтуерни решения за отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Останалата част планира да вложи в създаването на фонда ИмВенчър III. 

Другата основна промяна е решението на Общото събрание на акционерите на Impulse Growth да прилага таксата за добро управление само при първоизточника – фондовете ИмВенчър I, II и III. При Impulse Growth, средствата ще се разпределят директно към инвеститорите като дивидент. 

Виктор Манев сподели за засилващия се интерес от големи чуждестранни фондове за придобиване на дялове в ИмВенчър I и II на вторичния пазар. Това е положителна оценка за инвестиционния подход и подбора на портфолиото на Impulse Growth. От самото начало, на фокус при подбора са компании, които създават приходи – при актуалната ситуация на финансовите пазари, интересът към такъв тип инвестиции е все по-голям.  

Увеличение на капитала и ИмВенчър III 

Гледайки към следващите 24 месеца, Николай Мартинов каза, че най-същественото планирано развитие на Impulse Growth за този период е увеличаването на капитала с 20 млн. лева.

Средствата ще бъдат вложени в ИмВенчър III – инструмент, който ще бъде много сходен с ИмВенчър II. Разликата е, че ще инвестира в компании, които са на малко по-зрял етап от развитието си и очакват да реализират първично публично предлагане в рамките на една година.

Инвестициите ще бъдат от 250 000 до 500 000 евро, като до 60% от стойността им ще бъде разсрочена във времето. Географският фокус остава България и евентуално Румъния и Гърция, в партньорство с български фондове за рисков капитал. 

При ИмВенчър III остава разсрочената такса за управление – компанията получава 75% от таксата при реализация на инвестицията. Това дава 25% по-добра възвращаемост за инвеститорите при равни други условия и задържа фокуса на екипа изцяло върху резултата. 

Как ще се осъществи увеличението на капитала?

Impulse Growth ще реализира увеличението на капитала чрез издаване на варанти (warrants) чрез BEAM пазара.  По този начин, за разлика от първичното и вторично предлагане на акции, когато много нови инвеститори навлизат за кратък период и очакват отстъпка, набирането на капитал става постепенно и настоящите инвеститори запазват стойност.

Инвестирай в растеж

Варантите дават възможност за планиране на инвестициите във времето спрямо пазарните условия и инвеститорите да закупуват регулярно своя пакет от акции при предварително гарантирана цена.  Това също така ще позволи на управляващия екип на Impulse Growth по-добро планиране на инвестициите, които насочват към растящи компании. 

В рамките на една година, Impulse Growth ще емитира три различни варанти с възходяща цена, започвайки с емисионна стойност от 1,40 лв. – 1,30 лв. цена на акция и 10 стотинки такса. Принципът ще бъде ефективната цена на новите акции заедно със стойността на варанта да надвишава пазарната цена на акциите на Impulse Growth, за да запази стойност за настоящите инвеститори. Това е така, защото Impulse Growth е дългосрочен спестовен инструмент за инвестиране в растящи иновативни компании. 

Потенциалът на портфолиото на Impulse Growth

Николай Мартинов сподели очакванията на екипа на Impulse Growth за ръст от два до девет пъти на стойността на акциите на платформата до 2030 г. Според сценариите на  Impulse Growth за компаниите от портфолиото, иновативната компания за публикуване на данни Storied Data има възможност да реализира до стократен ръст за този период. Shelly Group (бивша Allterco) пък има потенциал за четири- до седемкратен растеж, въпреки че стойността на акциите ѝ вече се е увеличила 40 пъти след IPO през 2016 г. 

На въпрос от Виктор Манев за предвижданията за висок ръст за Impulse Growth, спрямо колебливите данни за световната икономика, Николай Мартинов обясни особеностите на компаниите тип “син океан”, в които дружеството инвестира. Те се развиват значително по-бързо от икономиката като цяло. 

Например Shelly Group открива изцяло нов подход към автоматизацията на дома, който не изисква мащабни ремонти и открива пазарна ниша, която е свободна. Така компанията продава на над 100 пазара и расте с 50% годишно, което е над 10 пъти повече от ръста на цялата икономика. Затова, според Мартинов, компанията е подценена дори и днес.

Мартинов даде пример и с логистичната компания от портфолиото на Impulse Growth – DISCORDIA. Тя има двуцифрен годишен ръст в проценти и реализира печалби. 

Компании като Shelly Group и DISCORDIA излизат извън границите на стандартните растящи компании и дават заявка за значително по-висока стойност в бъдеще. 

При някои от другите компании