Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Въведение

Настоящата Политика за защита на личните данни урежда отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите на сайта https://www.impulsegrowth.eu/, от една страна, и дружеството „ИмПулс I“ AД („Impulse Growth”, „ние”), предлагащо услугите, от друга.
Регистрацията на уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие настоящата Политика за защита на личните данни.
Молим потребителите да се запознаят със съдържанието подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които предлага Дружеството.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящата Политика за защита на личните данни в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Impulse Growth е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Екипът на Impulse Growth е силно ангажиран със защитата на личните данни. Тази Политика за защите на личните данни описва защо и как събираме и използваме лични данни за целите на нашата дейност, когато ги събираме и използваме.

Сигурност

Ние се отнасяме изключително отговорно към сигурността на всички данни. Прилагаме утвърдени Вътрешни правила за информационна сигурност и защита на личните данни. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

Законово основание за обработване на лични данни

Ние ще обработваме личните Ви данни на базата на законови изисквания и съгласно Вътрешните правила за информационна сигурност и защита на личните данни.
Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за защита на личните данни и декларация за прозрачност преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път, на сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.
Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни и декларация за прозрачност, моля не ни ги предоставяйте.
Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Impulse Growth разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

Категории лични данни, обработвани от Impulse Growth

Impulse Growth може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
• Информация за лична идентификация (вкл. име, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);
• Информация за сферата на дейност (вкл. образование, учебно заведение, работно място, заемана позиция и други);
• Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
• Финансова информация (банкова сметка и други);
• Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
• Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
• Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
• Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
• Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).
• Данни за достъп до онлайн портал (имейл, адрес за доставка).

Impulse Growth може да обработва данни, изготвени и генерирани от Impulse Growth в процеса на предоставяне на услугите:
• данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
• данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
• данни, получени от коментари в Сайта.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Impulse Growth има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
Impulse Growth има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
Цели и правни основания за обработване на лични данни
Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Impulse Growth обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
• Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
• Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
• Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/ запитвания/ жалби/ рекламации;
• Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми.

В изпълнение на свои законови задължения, Impulse Growth обработва данните Ви за следните цели:
• Издаване на фактури;
• За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
• Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство

Impulse Growth обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
• За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;
• Данни, предоставени от Вас при участие в томболи, анкети, игри и др.

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Impulse Growth
• Във връзка с научно-развойната дейност на Impulse Growth и статистически цели
• Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
• Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
• С цел предпазване на сайта от неприлични, непристойни коментари, както и нелоялна конкуренция, при коментиране в сайта, изискваме идентификация с име и имейл.

Как и кога споделяме личните данни

Ще споделяме лични данни с други само когато имаме законно право да го направим. Когато споделяме лични данни с други, това се случва на базата на договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим данните и да спазим нашите стандарти за защита на личните данни, както и изискванията за поверителност и сигурност.
Личните данни, съхранявани от нас, могат да бъдат прехвърлени на:
• Трети страни доставчици, които ни предоставят приложения/ функционалности, ИТ услуги или услуги, свързани с обработката на данни.
• Използваме трети страни, които да ни съдействат, за да предоставяме услугите си, както и ни помагат с предоставяне и управление на вътрешните ни ИТ системи. Например, доставчици на информационни технологии, доставчици на облачни услуги, управление на идентичността, хостинг и управление на уебсайтове, анализ на данни, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение. Сървърите, които поддържат тази облачна инфраструктура, се намират в защитени центрове за данни по света и личните данни могат да се съхраняват във всеки от тях;
• Трети страни доставчици, които ни съдействат по друг начин за предоставянето на стоки, услуги или информация;
• Одитори и други професионални консултанти;
• Правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство;
• Понякога може да получим искове от трети лица, които имат право да изискат информация за лични данни, като например за да проверят дали спазваме приложимите закони и разпоредби, за да разследват предполагаемо престъпление, за да установяват, упражнят или за да защитят законни права. Ние ще изпълняваме искания за предоставяне на лични данни само когато това е разрешено да се направи в съответствие с приложимите закони.

Правата на физическите лица и как да ги упражнявате

Физическите лица имат определени права върху личните си данни. Администраторите на данни са отговорни за изпълнението на тези права. Когато решаваме как и защо се обработват лични данни, ние сме администратор на тези данни. По-долу включваме допълнителна информация за правата, които лицата имат, и как могат да ги упражняват.

Достъп до лични данни

Имате право на достъп до личните си данни, които ние съхраняваме като администратор. Тези права могат да бъдат упражнени чрез достъп до информацията, която сте предоставили в базата данни на Impulse Growth.

Промяна на личните данни

За да актуализирате предоставените ни лични данни, можете да изпратите имейл на администратора на базата, който е бил посочен като администратор.
Когато е практически възможно и след като бъдем информирани, че част от обработваните от нас лични данни вече не са коректни, така както са били подадени към датата на Годишната декларация, ние ще направим промени (където е уместно) въз основа на актуализираната Ви информация.

Право да ограничите или да възразите срещу обработването на лични данни

Имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на личната Ви информация по всяко време, на разумни основания, свързани с конкретна ситуация, освен ако обработването не се изисква от закона.
В такъв случай вече няма да обработваме или ще ограничим обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Други права на субектите

Тази Политика за защита на личните данни и декларация за прозрачност има за цел да предостави информация за това какви лични данни събираме за Вас и как се използват. Освен правото на достъп, изменение и ограничение или възражение за обработване, споменати по-горе, физическите лица могат да имат и други права по отношение на личните данни, които обработваме, като например правото на изтриване/заличаване и правото на преносимост на данните.