На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Smart Organic успешно приключи увеличение на капитала си

Smart Organic (SO) успешно приключи второ увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции. Това се случва месец след премeстването на компанията от BEAM пазара за растеж на регулирания пазар на БФБ. По време на процедурата, която се проведе между 3 и 21 юни, са записани и заплатени по емисионна стойност 1 030 999 броя нови ценни книги. От тях 51,25 % са записани от институционални инвеститори, а  48,75 % от частни. 

От увеличението на капитала си Smart Organic набира сума на стойност 19 588 981 лв. Във връзка с предлагането на ценни книжа дружеството реализира общи разходи в размер на 504 170 лв. Към посочената сума се отнасят:

  • заплатените такси към Комисията за финансов надзор (КФН) за разглеждане и одобрение на Проспекта на компанията, в размер на 10 000 лева; 
  • разходи за възнаграждение нa упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД;
  • такси за регистрация; 
  • такси за допускане до търговия на емисия права;
  • други административни такси. 

В резултат на сключените сделки за продажба на ценни книжа и права е настъпила промяна в прякото притежание на акционерно участие на мажоритарния акционер на  Smart Organic. Яни Драгов притежава 93,93 %, докато преди процедурата по увеличение на капитала неговият процент е бил 96,36%.

Още със стартирането на процедурата по увеличение на капитала на Smart Organic се наблюдава значителен инвестиционен интерес към дружеството. На 03 юни 2024 г. мажоритарният акционер Яни Драгов подава поръчка за продажба на 250 000 акции от капитала на компанията производител на биохрани. Продажбата цели привличането на по-голям брой акционери и ръст на свободно търгуваните акции на публичното дружество (т.нар. free float). Яни Драгов сподели, че към днешна дата не смята да продава допълнително ценни книжа извън обявената в Проспекта за публично предлагане програма за стимулиране служителите на дружеството.

Impulse Growth инвестира в Smart Organic от ноември 2021 г. след като се включи в първичното публично предлагане на акции от компанията от BEAM пазара за растеж на БФБ. Тогава Smart Organic стана първата компания от хранителния сектор на BEAM пазара и набра близо 6 милиона лева. На 18 юни 2024 г. Smart Organic стартира изплащане на дивидент. Общата сума, която компанията ще изплати на акционерите е близо 2,3 млн.лв. Брутният дивидент на брой ценна книга е 0,22 лв., а нетният – 0.209 лв. Крайният срок за изплащане на дивиденти е 6 месеца, считано от 18 юни 2024 г.

Сподели