Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

БФБ увеличава капитала си и ще изплаща дивидент

По време на годишното общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) беше решено увеличаване капитала на дружеството чрез вътрешни ресурси, включващи неразпределена печалба от минали години и допълнителни резерви.

В хода на дневния ред акционерите приеха докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г., одобриха докладите на регистрирания одитор и годишните финансови отчети за 2023 г.

Издаване на нови акции

По време на годишното общо събрание се взе решение да се издадат 6 582 860 нови акции. Те ще бъдат разпределени между настоящите акционери в съотношение 1:1. Акционерите, придобили акции до 14 дни след решението на годишното общо събрание, ще имат право да вземат участие в разпределянето на нови акции.

Разпределяне на 100% от нетната печалба за 2023 г.

По време на общото годишно събрание на БФБ, проведено на 18 юни 2024 г., беше взето и друго важно решение. То касае разпределянето на реализираната за 2023 г. печалба. По предложение на ръководството БФБ заделя цялата печалба от миналата година за дивидент. Нечната печалба за 2023 г. е в размер на 1 948 526,56 лв., а дивидентът за 1 акция- 0,296 лв.

“Дивидентът и значителното увеличение на капитала подчертават нашия ангажимент за предоставяне на стойност на нашите акционери и укрепване на пазарната позиция на “БФБ-София“, коментира изпълнителният директор на борсовия оператор, Маню Моравенов.

Съгласно дневния ред на годишното общо събрание бяха обсъдени и промените в устава на БФБ и актуализираната бизнес програма за 2023 – 2027 г.

Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които компанията демонстрира. 

Към момента пазарната капитализация на БФБ почти доближава 100 млн. лв. Най-големият акционер е Министерството на финансите, което притежава 50.05% от капитала ѝ (3 295 000 броя акции).

Сподели