Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

БФБ заделя 100% от печалбата за 2023 г. за дивиденти

В поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите мениджърите на “Българска фондова борса” АД (БФБ) предлагат 100% от нетната ѝ печалба за 2023 г. да бъде разпределена за изплащане под формата на дивидент. Това означава, че всички, които притежават акции на дружеството, ще получат по 0,296 лв. за всяка своя акция. След облагането с данъци реализираната за миналата година печалба е на стойност 1 948 619.61 лв.

Преди да се пристъпи към разределяне и изплащане на дивидент към акционерите общото събрание е необходимо да приеме:

  • индивидуалния и консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството;
  • индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г.;
  • докладите на регистрирания одитор за 2023 г.

В дневния ред на общото събрание присъства освобождаването на членовете на борда на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. Предвижда се още обсъждане и промяна в устава на компанията, както и актуализиране на бизнес програмата на БФБ АД за 2023 – 2027 г.

Общото събрание на акционерите ще вземе решение за увеличаване капитала на БФБ АД със собствени средства. Това ще се реализира с издаването на 6 582 860 броя нови акции. Те ще бъдат разпределени между акционерите на компанията пропорционално на участието им в основния капитал в съотношение 1:1. Лицата, които имат право да участват в разпределението на новите акции, са инвеститори, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Ако не се събере кворум, събранието ще бъде изместено на 9 юли 2024 г. Купувачите, които биха искали да упражнят правото си на глас в общото събрание, могат да сключват сделки с акции на компанията на “Българска фондова борса” най-късно до 31 май 2024 г. 

Към момента пазарната капитализация на дружеството е в размер на 97 млн. лв., а книжата ѝ се търгуват на цена от 14,80 лв. за брой акция. Най-големият акционер е Министерството на финансите, което притежава 50.05% от капитала ѝ (3 295 000 броя акции).


Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които компанията демонстрира.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии