Ще имат ли българите мизерни пенсии и в бъдеще?

Борсовият индекс BGTR30 се е повишил със 183%, срещу 21% общо за универсалните пенсионни фондове за 10 години.

През 2022 г. доходността на пенсионните фондове в България е спаднала значително. Близо 1 млрд. лв. от спестяванията на 3,9 млн. българи за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове са се стопили. Може да се твърди, че пенсионните фондове в страната преживяват най-тежката си финансова криза, защото не са губили толкова стойност дори при Световната финансова криза от 2008-2009 г. 

Пенсионно-осигурителната ни система

Универсалните и доброволните пенсионни фондове са основни стълбове на пенсионната система в България, чиято мисия е да подкрепят държавното обществено осигуряване (ДОО), което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За него се правят задължителни осигурителни вноски. Като допълнителен финансов инструмент, който допълва доходността на общественото осигуряване се използват универсалните фондове, които също са задължителни за всички, родени след след 31 декември 1959 г. Универсалните фондове се захранват от месечни вноски в универсален или професионален пенсионен фонд. Те дават право на втора пенсия за старост. Вноската в универсален пенсионен фонд е равна на 5% от дохода. Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване може да се осъществява чрез вноски в доброволни пенсионни фондове и/или други алтернативни инвестиции. То е доброволен избор на всеки работещ.

Как инвестират парите ни Пенсионните фондове?

Пенсионните фондове традиционно следват консервативна инвестиционна стратегия, която крие минимален риск за вложените инвестиции. Спазват се, разбира се, редица правила на надзора, в случая на Комисията по финансов надзор, но обикновено финансовите ресурси, събрани от осигуряващите се лица в България се разпределят 60% в облигации, 35% в акции и взаимни фондове и 5% в други инструменти.

Законът защитава средствата, които работещите са внесли за втора пенсия и задължава пенсионните фондове да изплатят брутния размер на направените през годините осигурителни вноски, дори те да са донесли отрицателна доходност. С други думи работещите не биха изгубили внесените от тях средства, но ако те не са генерирали доходност, тяхната покупателна стойност ще е намаляла с натрупаната инфлация през годините.

Вноските в пенсионни фондове са дългосрочна инвестиция и до момента на настъпване на право за получаване на пенсия би трябвало да са преодолели моментните финансови кризи и да постигнат консервативна доходност. И не само – достигайки доходност, те би следвало не само да са преодолели инфлацията, но и да са в състояние да осигурят достоен стандарт на живот и след оттегляне от активна работа. Замисълът на текущата пенсионна система в България е вторият осигурителен стълб в универсалния пенсионен фонд да допълни недостатъчните финансови ресурси в държавното обществено осигуряване и това да бъде възможно. Цифрите обаче показват далеч по-различен сценарий. Всички ние в реално изражение имаме по–малко от това, което сме вложили в пенсионните фондове. Пенсионните ни фондове не са опазили стойността на нашите вложения и след приспадане на инфлацията през последните десет години, всички универсални пенсионни фондове са на загуба!

Информация за стойностите в лв. на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Пенсионно осигурително дружество 2012 2022 10-годишна доходност
ПОК “ДОВЕРИЕ” АД  1.40341 1.64172 17.0%
ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД  1.47509 1.93037 30.9%
ПОК “ДСК – РОДИНА” АД 1.35021 1.59886 18.4%
ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД 1.27578 1.47686 15.8%
„ПОК ОББ“ ЕАД 1.39347 1.66873 19.8%
ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД 1.52677 2.04582 34.0%
“ПОД – БЪДЕЩЕ” АД 1.31694 1.55343 18.0%
ПОД “ТОПЛИНА” АД 1.16929 1.41246 20.8%
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД 1.28898 1.56129 21.1%
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1.37285 1.66915 21.6%
Източник: https://www4.fsc.bg/units.asp, данните са от последния работен ден на съответната година.

Средната доходност на универсалните пенсионни фондове в България за последните 10 години е 21.6%. В същото време, по данни на НСИ натрупаната инфлация за периода 2013 – 2022 г. е 33,9%. Това означава, че доходността на пенсионните фондове не само не победила инфлацията в този период, но и избраната инвестиционна стратегия за целия пенсионен сектор е погрешна, защото за 10 години не е успяла да създаде стойност за вложителите.

Неудачната стратегия на инвестиране на пенсионните фондове в недоходоносна сигурност е особенно добре видна по резултатите през последните 5 години. Средната доходност на универсалните пенсионни фондове в България за последните 5 години е 4% общо за 5 години, което е с около 30 % под инфлацията за периода. 

През същия период инфлацията у нас е 34.1%, недвижимите имоти са поскъпнали с 43%, а растящите иновативни български компании на ИмВенчър I* са поскъпнали със 133% .

Как се е стигнало до тук?

Основна отличителна характеристика на инвестиционната стратегия на българските пенсионни фондове, довела ги тези резултати е, че те не инвестират или имат нищожни инвестиции в алтернативни инструменти (инвестиции). Анализ на Preqin с преглед на 870 публични пенсионни фонда показва, че средната алокация на тази извадка от фондове в алтернативни активи е, че между 5-6% от техните активи са инвестирани в частен капитал (рискови фондове и фондове за частен капитал), между 6-8% от активите им са инвестирани в хедж фондове и между 6-10% от активите им са инвестирани в недвижими имоти. В България, всичките тези алокации събрани заедно за пенсионните фондове вероятно клонят към по-малко от 1%! 

Дали не е дошло време за нещо различно?

Хората, които биха искали да инвестират дългосрочно, за да си осигурят по-висок стандарт на живот и след оттегляне от активна работа, е нужно да потърсят начини да не разчитат само на двата стълба на пенсионната система. Практиката в развитите държави е да се насърчават инвестициите в различни финансови инструменти на всеки работещ, за да може доходността от тях да бъде добавка към държавната пенсия.

Рисковите инвестиции в акции могат да донесат загуби в краткосрочен аспект, но представените данни за пенсионните фондове, които инвестират консервативно при нисък риск, показват че ниският риск носи доходност недостатъчна дори за предпазване от инфлацията. 

От другата страна на монетата стоят капиталовите пазари и инвестицията в акции с „висок риск и несигурна печалба“. В дългосрочен аспект инвестицията в пакет от десетина различни акции или в индекс от например 30 акции побеждава инфлацията.

Защо алтернативните инвестиции носят по-висока доходност?

Технологичните и иновативни компании – като дял от алтернативните инвестиции, дори и с висок и рисков профил за инвеститорите, носят елементите на бъдещето световно развитие. Те допринасят за откриването на нови технологии, които намаляват общите разходи за производство във всички сфери на живота ни. По-този начин инвестициите в технологични и иновативни компании носят тласъка на прогреса и развитието, една от предпоставките за успешни инвестиции и допълнителна доходност за първите инвестирали в тези направления. Ето защо професионалното управление на алтернативните инвестиции носи значителна възвращаемост спрямо инфлацията.

Как изглежда българския капиталов пазар спрямо доходността от пенсионните фондове?

Индексът на Българска фондова борса BGTR30 е донесъл доходност от 183% за периода от края на 2012 г. до края на 2022 г., въпреки че е преминал през години на загуби. BGTR30 е индекс, базиран на промяната на цените на 30 емисии на най–често търгуваните акции на БФБ, като всяка от тях е с равно тегло. Отново е видно, че за дълъг период от например 10 години, инвестицията в български компании търгувани на БФБ носи доход 6 пъти по-голям от средната доходност на универсалните пенсионни фондове за същия период.

Добра доходност от акции и за непрофесионални инвеститори

Представените данни за доходността и възможните стратегии имат за цел да покажат, че дългосрочната доходност, която всеки инвеститор може да получи от инвестиции в акции е съществена, като същевременно дългосрочната инвестиция минимализира риска от временни спадове на пазарите. За непрофесионалния инвеститор моментът на покупка, подборът и изборът на носеща доходност стратегия за инвестиция в акции, са трудни и носещи най–голям риск, тъй като изискват по-задълбочени познания на пазара и компаниите. Затова подходящо би било да се довери на вече изграден от професионални инвеститори портфейл, който може да донесе висока доходност.

Impulse Growth, иновативната платформа за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, предоставя възможност на всеки да получи достъп до подбрани растящи компании и да инвестира в диверсифициран пакет от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании. Платформата дава възможност за инвестиция в непублични компании с огромен потенциал за развитие и растеж, до които имат достъп само професионални инвеститори и бизнес ангели. Инвестициите на Impulse Growth са разпределени в 20+ иновативни бързорастящи и диведентски компании от сектори, които формират растежа на българската икономика. Портфолиото на Impulse Growth включва компании като Allterco, DISCORDIA, BIODIT, Excitel, SoCyber, Българска фондова борса, Speedy, Telematic Interactive и др. 

Благодарение на Impulse Growth, всеки може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България. 

Материалът не
представлява инвестиционен съвет.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Абонирай се и научи пръв за най-новите ни услуги

Tapline е немска онлайн платформа, която позволява на SaaS компаниите да търгуват своите бъдещи печалби срещу авансово и не-конвертируемо финансиране т.е. компаниите не трябват отстъпват дялове и акции в дружествата си, за да разширят бизнеса си.

Tapline решава значим и болезнен проблем за растящите компании. Тя ги финансира в критичния период между рундовете на финансиране. Това им позволява да запазят и дори да ускорят растежа до получаване на следващото дялово финансиране, като обезпечават сделката само с обичайно повтарящите се приходи. 

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

А4Е разработва онлайн платформа, която подпомага вземането на бизнес решения на база автоматизиран анализ на исторически и прогнозни данни. Намира приложение в търговията, финансовия и застрахователен сектор, а сред най-големите клиенти на компанията са Coca-Cola, Credissimo, сладкарници Неделя, Rocando и др.

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

Browswave предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales and business intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските вериги за електроника, така и от доставчиците им. Сред клиентите на компанията са А1, АSUS Balkans, MediaMarkt, ACER, Beko, Kyocera, Sony, HP.

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

Hydrogenera, позната до началото на 2023г. под бранда Green Innovation, e българска компания, която специализирана в разработването и внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Компанията е и първият производител на електролизьори в Източна и Централна Европа.

Успешно реализирани проекти:

82 в три държави

Общ рунд на финансиране затворен от началото на 2023 г.:

2 млн. евро

“Телематик Интерактив България” (Telematic) е компания, чийто бизнес е в онлайн гемблинг индустрия. Притежава една от най-големите платформи за онлайн казино в България – palmsbet.com. 

През март 2002 г. компанията e листната на Българска фондова борса и става първата публична българска компания от игралната (гемблинг) индустрия. 

Приходите от дейността за деветмесечието на 2022 г. на Групата на „Телематик Интерактив България“ АД са на стойност 74.5 млн. лв., което представлява ръст от над 37% в сравнение с консолидираните приходи от дейността за същия период 2021 г. Амбицията на мажоритарните собственици на компанията е до 2025 г. тя да е сред десетте най-големи играча в онлайн гемблинг индустрията в Европа, а до 2030 г. – в целия свят. 

Ръст в приходите за 1 година:

над 37% за деветмесечието на 2022 г. в сравнение с консолидираните приходи от дейността за същия период 2021 г.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (Telelink) е център за иновации, който дава възможност на хората и организациите да ползват новите технологии и да изследват пълния си потенциал в дигиталния свят. Фокусът на компанията е върху системната интеграция, информационната сигурност, облачните решения и свързаността. 

Цена на акция през 2019 г.:

7.60 лв.

Цена на акция през септември 2020 г.:

11.10 лв.

Цена на акция през юни 2021 г.:

13.50 лв.

Дивидент за разпределяне между акционерите през 2022 г.:

10 125 000 лв.

“Смарт Органик” АД (Smart Organic) е основана през 2009 г. и днес е един от водещите производители и дистрибутори на био храни в Европа. Чрез мрежата от дистрибутори и търговци на дребно на компанията, продуктите ѝ се предлагат в над 60 страни по света. 

Собственост на групата са веригата био магазини „Зелен“, заедно с онлайн магазина zelen.bg и 25% от българския производител на лютиви сосове Chilli Hills Farms. Компанията има собствена фабрика, която се простира на площ от повече от 6000 кв. м. Някои от най-известните ѝ брандове за Roo’Bar, Dragon Superfoods, Bett’r, Kookie Cat и др. 

През 2022г компанията придобива мажоритарен дял в „Сантулита“ ООД, водещ производител на смути под марката Frudada и на компанията „Биопак“ ООД – ключов доставчик на биоопаковки и чаши, с разработена мрежа и фокус в ХоРеКа дистрибуцията.

Среден годишен оборот:

над 30 млн. лв.

Пазарана стойност към края на 2021 г.:

близо 200 млн. лева

Българска фондова борса АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса от 1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. 

Отчетът за третото тримесечие на 2022 г. на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД показва ръст на финансовите приходи до 7 825 000 лв. спрямо 5 256 000 лв. за същия период на 2021 г. и ръст на печалбата преди лихви и данъци от 7 197 000 лв. спрямо 4 653 000 лв. трето тримесечие на 2021 г.

Дружеството редовно разпределя дивидент сред акционерите си.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2021 г.:

5 256 000 лв.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2022 г.:

7 825 000 лв.

Ръст на печалбата преди лихви и данъци за 1 година:

54.5% през 2022 г. спрямо 2021 г.

Козметичната компания Noesis е една от най-новите компании в портфолиото с и иновативни и бързорастящи компании на IMPETUS Capital и платформата за непрофесионални инвеститори Impulse Growth.

Noesis е козметичен стартъп, базиран в Пловдив. Компанията притежава собствена производствена база на площ от 850 кв.м. Основната дейност на дружеството е свързана с разработка и производство на козметика за частни линии на компании, включително за Lidl, Kaufland Metro, DM и стартиращи бизнеси в Европа, но основен приоритет за компанията е развиването на различни продуктови иновации свързани с опазването на околната среда.

Среден годишен ръст:

73% / за последните 5 години

Цена на акция през 2015 г.

1.45 лв.

Цена на акция през 2022 г.

17 лв.

Прогнозна цена на акция 2030 г.

55 лв.

Re:Benefit е софтуерна платформа за управление на служебни придобивки, предназначена за бизнес клиенти. Платформата предоставя възможност за гъвкави и иновативни допълнителни придобивки за служителите в компаниите, позволявайки работодателите да оптимизират разходите си, администрирането на услугата и да дадат възможност на всеки служител да избере придобивки, които отговарят най-добре на нуждите му, с което се повишава и лоялността към компанията – работодател.

Брой потребители за по-малко от 2 години:

10 000 към октомври 2022 г.

Планиран брой потребители до края на 2023 г.:

30 000

Онлайн платформата Promoto, проект на Обединени търговски обекти АД, помага на магазини, заведения и офиси да се свързват директно с производители и дистрибутори на бързооборотни стоки и да им изпращат поръчките си онлайн.  Към 2022 г. платформата поддържа над 30 000 вида стоки и база от 40 различни производителя. Регистрираните потребители са над 2 600 търговски обекта.

Среден годишен ръст на GMV:

56% за периода 2020 - 2022 г.

Ръст в продажбите през 2021 г.

71% спрямо 2020 г.

Прогнозни GMV на компанията за 2022 г.:

22 млн. лв.

SoCyber е компания, специализирана в областта на киберзащитата и онлайн сигурността. Компанията обслужва клиенти в във финансовия и банков сектор, здравеопазване, доставчици на критична инфраструктура в енергетиката, публичен сектор и други, обработващи поверителни данни.

Ръст в приходите от продажби:

146% за деветмесечието на 2022 г. спрямо същия период през 2021 г.

Приходи през 2020 г.:

413 000 лв.

Приходи през 2021 г.:

616 000 лв.

Приходи през 2022 г.:

1 130 000 лв.

BioSeek е стартъп, разработващ алгоритми за семантично търсене в областта на биологичните науки, фармацията, козметичната индустрия и индустрията за торове. Компанията разработва спциализирана онлайн търсачка, онлайн маркетплейс и единна библиотека за програмни кодове. Притежава платформите Sanat.io, Herbal and Natural Medicine и Bioseek.eu.

Приходи от продажби за деветмесечието на 2021 г.

107 хил. лв.

Приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г.

374 хил. лв.

Онлайн Среща с Инвеститорите

На 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 17.00 часа ИмПулс I организира онлайн среща с инвеститорите за представяне на резултатите и дейността на платформата през Q4 2022.

Кои са акцентите?

  • 20 иновативни растящи и дивидентски компании в портфолиото на Impulse Growth
  • 4 нови компании през Q4 2022 – Re:benefit, NOESIS, Tapline и Green Innovation (Hydrogenera)
  • Потенциалът на портфолиото до 2030 г.
  • Основателите на IMPETUS Capital и създатели на Impulse Growth Николай Мартинов и Виктор Манев за очакванията и плановете за развитие през 2023 г.
  • Гости Петър Груев,съосновател на Tapline и Драгомир Иванов основател на Green Innovation (Hydrogenera) – две от новите компании в портфолиото на Impulse Growth

Очакваме ви!

Платформата Impulse Growth е маркетингов продукт, не представлява и не предоставя препоръка за инвестиране, нито правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. Преди да инвестирате в дялови инструменти, включително в акции на ИмПулс I, следва да направите собствена преценка доколко тази инвестиция е подходяща за Вас, включително чрез независима проверка и оценка на финансовото състояние и дейността на съответната компания, в това число като се обърнете към съответен правен, финансов, данъчен и/или инвестиционен консултант.

Инвестицията в какъвто и да било инструмент крие рискове от загуби, включително риск от загуба на цялата инвестиция. Преди да вземете решение за инвестиране, трябва да се запознаете подробно с рисковете, свързани със съответния инструмент. Не съществува никаква сигурност по отношение на бъдещото развитие на която и да било инвестиция, включително такава в акции на ИмПулс I, и няма гаранция за реализирането на печалби. Всякакви изявления за очаквани резултати са прогнозни по характер и не са гаранция за постигане на тези резултати. Доходността от всяка инвестиция зависи от множество фактори, които са обект на различни рискове.

Представянето на платформата Impulse Growth не представлява, нито е част от публично предлагане, включително на акциите на ИмПулс I, които са били предмет на публично предлагане и към момента са допуснати до търговия на организирания от Българска фондова борса ВЕАМ пазар, на който всеки инвеститор може да закупи акции от съответни продаващи инвеститори, като екипът зад платформата Impulse Growth не участва във и не влияе върху предлагането на акциите на вторичния пазар.

Спестовен план за физическо лице

Ние Ви предлагаме възможността да инвестирате регулярно малки суми под формата на спестовен план. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Срещу парите си получавате акции от прецизно подбран портфейл на иновативни български компании, с потенциал за растеж. Целевата средна годишна доходност на инвестицията при минимален хоризонт 5 години е 20%. При избор на спестовен план парите Ви са допълнително защитени от dollar-cost-averaging стратегията. Можете да следите състоянието на инвестицията Ви всеки ден.

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас.

allterco-logo

Allterco e холдинг, който включва 8 дружества, които са профилирани в сферите на Интернет на нещата и телекомуникациите. Компанията създава иновации чрез проектирането, производството и разпространението на висококачествени IoT продукти, най-популярните от които, са линията Shelly за домашна автоматизация, детските смарт часовници MyKi, тракерите MyKi и серията за лична грижа MyKi Care. 

След 5 години работа Allterco стана вторият бранд в Германия за IoT устройства. Средният годишен ръст на приходите на компанията за последните 5 години е 73%, а целта й е да достигне пазарна капитализация от 1 млрд. евро.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Allterco за пръв път през 2015 година, когато цената на акция на компанията е 1.45 лв. Днес, 7 години по-късно, продажната ѝ цена е 17 лв. и по прогнозни данни ще достигне до 55 лв. до края на десетилетието.

 

Среден годишен ръст:

73% / за последните 5 години

Цена на акция през 2015 г.

1.45 лв.

Цена на акция през 2022 г.

17 лв.

Прогнозна цена на акция 2030 г.

55 лв.

Storied Data е съоснован от българи стартъп, който визуализира големи масиви данни в достъпен интерактивен формат, който позволява лесното споделяне до крайни ползватели. Тяхната платформа се стреми да замени pdf формата, а данните, които преформатират, са цифри, текст и снимки. Основните им клиенти са от Западна Европа и САЩ. Като първите от тях са представители на финансовата индустрия и публикуват икономическа информация, която се разпространява на 2 500 банки в Европа. Основната идея на платформата на Storied Data е да консолидира цялата огромна информация във формат една страница.

Storied Data е една от най-новите компании в портфолиото на Impulse Growth. 

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

BIODIT е водеща високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните й системи, обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатъци. Нейна е разработката на първата в света безжична биометрична система за заключване – WBLS® (Wireless Biometric Locking System), която не изисква окабеляване, предварително инсталиране, строителство или ремонтни дейности. Продуктите на BioDit се използват за достъп до производства, хотелски стаи, офиси, бизнес центрове, болници, конферентни зали, фитнес салони, гаражи, автомобили и др. В началото 2021 г. е първата компания, която излиза чрез първичнo публично предлане на пазар BEAM на БФБ. През 2022 г. компанията успешно осъществи и увеличаване на капитала си с близо 1,7 млн. лв. Приходите на компанията за първото полугодие на 2022 г. са 5 пъти по-високи от същия период на 2021 г.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в BioDit през 2018 година, когато цената на акция на компанията е 1 лв. Днес, 4 години по-късно, продажната ѝ цена е почти двойна.

Среден годишен ръст:

49% за последните 2 години

Цена на акция през 2015 г.

1.00 лв.

Цена на акция през 2022 г.

1.80 лв.

Общо набрани средства:

6 млн. лв.

boleron-logo

Boleron е оператор на софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензирания застрахователен брокер „Болерон Консултинг“ EООД. Застрахователната платформа е специално създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през Интернет и мобилни телефони от крайни потребители.

Стратегическата цел на компанията е да стане лидер в дигиталното застраховане в Източна Европа, като внедрява нови технологии и навлиза на нови пазари. “Болерон”, която е на пазара от началото на 2020 г., очаква ръст от 300% през 2022 г. спрямо 2021 г. През септември 2022 г. компанията привлече 4.2 млн. лева в третия си инвестиционен рунд, с което общата инвестиция в платформата стига 8 млн. лева.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Boleron през 2021 година, когато нивото на реализирани премийни приходи е под 200 000 лв. Днес, 1 година по-късно, компанията реализира близо 1 млн. лв. премийни приходи за полугодието и планира да завърши годината с 300% ръст спрямо 2021 г.

Среден годишен ръст:

220% / за последните 2 години

Реализирани премийни приходи 2021 г.

800 хил. лв.

Прогнозни премийни приходи за 2022 г.

2.4 млн. лв.

Общо набрани средства:

близо 8 млн. лв.

excitel-logo

Exitel е българска компания, основана в Индия и предлага широколентов интернет, като дава брандиране на по-малки доставчици в страната, които покриват изискванията на компанията за скорост. 

В момента Excitel има над 700 хил. потребители в Индия, като добавя по 100 хил. нови клиенти в рамките на шест до девет месеца. Служителите на компанията в Индия са около 2 400 човека. Excitel има план да бъде следващият еднорог в Индия, достигайки до поне 20 млн. домакинства.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Excitel за пръв път през 2018 година. Днес, 4 години по-късно,  стойността на компанията е двойна.

Среден годишен ръст:

29% за последните 3 години

Брой абонати през 2018 г.

200 хил.

Брой абонати през 2021 г.

над 643 хил.

Прогнознен брой абонати до 2030 г.

20 млн.

speedy-logo-black

Speedy e сред двете най-големи компании на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от над 33%. Компанията има близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, покриващи 100% от територията на България, като обслужва над 1 000 000 клиенти и над 37 500 000 пратки годишно.

Среден годишен ръст:

18% за последните 5 години

Цена на акция през 2016 г.

36.00 лв.

Цена на акция през 2022 г.

106.00 лв.

discordia-logo

Discordia е една от най-бързо развиващите се транспортни и логистични компании в Европа, която вече разполага с над 1 000 камиона собствен автопарк. Discordia предлага автомобилен, железопътен и контейнерен и въздушен транспорт на територията на цяла Европа, Азия и Америка. Компанията отбелязва ръст от над 35% средногодишно през последните 5 години, като внедрява редица иновнации и най-съвременните технологии в транспорта. Планът й е до края на десетилетието да е в топ 10 на най-големите логистични компании в Европа, а приходите й да са 1 млрд. евро.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Discordia за пръв път през 2016 година, когато цената на акция на компанията е 14.6 лв. Днес, 6 години по-късно, пазарни показатели сочат цена на акция от 111 лв.

Среден годишен ръст:

34% / за последните 5 години

Цена на акция през 2016 г.

14.60 лв.

Цена на акция през 2022 г.

111 лв. според пазарни показатели

Прогнозни приходи на компанията до 2030 г.

€ 1 млрд.