Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Ще имат ли българите мизерни пенсии и в бъдеще?

Борсовият индекс BGTR30 се е повишил със 183%, срещу 21% общо за универсалните пенсионни фондове за 10 години.

През 2022 г. доходността на пенсионните фондове в България е спаднала значително. Близо 1 млрд. лв. от спестяванията на 3,9 млн. българи за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове са се стопили. Може да се твърди, че пенсионните фондове в страната преживяват най-тежката си финансова криза, защото не са губили толкова стойност дори при Световната финансова криза от 2008-2009 г. 

Пенсионно-осигурителната ни система

Универсалните и доброволните пенсионни фондове са основни стълбове на пенсионната система в България, чиято мисия е да подкрепят държавното обществено осигуряване (ДОО), което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За него се правят задължителни осигурителни вноски. Като допълнителен финансов инструмент, който допълва доходността на общественото осигуряване се използват универсалните фондове, които също са задължителни за всички, родени след след 31 декември 1959 г. Универсалните фондове се захранват от месечни вноски в универсален или професионален пенсионен фонд. Те дават право на втора пенсия за старост. Вноската в универсален пенсионен фонд е равна на 5% от дохода. Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване може да се осъществява чрез вноски в доброволни пенсионни фондове и/или други алтернативни инвестиции. То е доброволен избор на всеки работещ.

Как инвестират парите ни Пенсионните фондове?

Пенсионните фондове традиционно следват консервативна инвестиционна стратегия, която крие минимален риск за вложените инвестиции. Спазват се, разбира се, редица правила на надзора, в случая на Комисията по финансов надзор, но обикновено финансовите ресурси, събрани от осигуряващите се лица в България се разпределят 60% в облигации, 35% в акции и взаимни фондове и 5% в други инструменти.

Законът защитава средствата, които работещите са внесли за втора пенсия и задължава пенсионните фондове да изплатят брутния размер на направените през годините осигурителни вноски, дори те да са донесли отрицателна доходност. С други думи работещите не биха изгубили внесените от тях средства, но ако те не са генерирали доходност, тяхната покупателна стойност ще е намаляла с натрупаната инфлация през годините.

Вноските в пенсионни фондове са дългосрочна инвестиция и до момента на настъпване на право за получаване на пенсия би трябвало да са преодолели моментните финансови кризи и да постигнат консервативна доходност. И не само – достигайки доходност, те би следвало не само да са преодолели инфлацията, но и да са в състояние да осигурят достоен стандарт на живот и след оттегляне от активна работа. Замисълът на текущата пенсионна система в България е вторият осигурителен стълб в универсалния пенсионен фонд да допълни недостатъчните финансови ресурси в държавното обществено осигуряване и това да бъде възможно. Цифрите обаче показват далеч по-различен сценарий. Всички ние в реално изражение имаме по–малко от това, което сме вложили в пенсионните фондове. Пенсионните ни фондове не са опазили стойността на нашите вложения и след приспадане на инфлацията през последните десет години, всички универсални пенсионни фондове са на загуба!

Информация за стойностите в лв. на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Пенсионно осигурително дружество 2012 2022 10-годишна доходност
ПОК “ДОВЕРИЕ” АД  1.40341 1.64172 17.0%
ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД  1.47509 1.93037 30.9%
ПОК “ДСК – РОДИНА” АД 1.35021 1.59886 18.4%
ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД 1.27578 1.47686 15.8%
„ПОК ОББ“ ЕАД 1.39347 1.66873 19.8%
ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД 1.52677 2.04582 34.0%
“ПОД – БЪДЕЩЕ” АД 1.31694 1.55343 18.0%
ПОД “ТОПЛИНА” АД 1.16929 1.41246 20.8%
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД 1.28898 1.56129 21.1%
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1.37285 1.66915 21.6%
Източник: https://www4.fsc.bg/units.asp, данните са от последния работен ден на съответната година.

Средната доходност на универсалните пенсионни фондове в България за последните 10 години е 21.6%. В същото време, по данни на НСИ натрупаната инфлация за периода 2013 – 2022 г. е 33,9%. Това означава, че доходността на пенсионните фондове не само не победила инфлацията в този период, но и избраната инвестиционна стратегия за целия пенсионен сектор е погрешна, защото за 10 години не е успяла да създаде стойност за вложителите.

Неудачната стратегия на инвестиране на пенсионните фондове в недоходоносна сигурност е особенно добре видна по резултатите през последните 5 години. Средната доходност на универсалните пенсионни фондове в България за последните 5 години е 4% общо за 5 години, което е с около 30 % под инфлацията за периода. 

През същия период инфлацията у нас е 34.1%, недвижимите имоти са поскъпнали с 43%, а растящите иновативни български компании на ИмВенчър I* са поскъпнали със 133% .