Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Q&A – Отговори на въпроси на инвеститори

Регистрирай се сега и научи пръв за следващата новина от Impulse Growth.

Получаваме различни въпроси, свързани с устройството и работата на Impulse Growth и фондовете “Имвенчър” 1 и 2, като се стремим да им отговорим изчерпателно чрез различни комуникационни канали. За улеснение на всички настоящи и потенциални инвеститори, започваме нова рубрика, в която ще публикуваме въпросите и нашите отговори. Препоръчваме Ви също да разгледате по-подробно сайта ни, за да се запознаете със структурата на Impulse Growth, резултатите на портфолиото ни, които представяме всяко тримесечие, както и развитието на компаниите, в които инвестираме.


Въпрос: Може ли да се разпредели касовата наличност от 477 хил. лева в размер на 5 ст. на акция?

Дружеството разпределя като дивидент 90% от получени дивиденти от притежавани акции или печалби от курсови разлики от продажби на акции след приспадане на разходите за съществуването. Постъпилите дивиденти за 2023 г. са значително по-малко от касовата наличност и са съизмерими с извършените разходи. Дружеството разпределя дивиденти при наличие на някое от следните две условия.

  • В случай на продажби на дялове на големи и печеливши позиции във фонда “ИмВенчър” 1 и 2.
  • Или при нарастване на капитала на “Импулс Растеж” АД (Impulse Growth) над 25 млн. лева, защото тогава разходът по управлението на Impulse Growth на допълнителен капитал се свежда до 0,1%, като приходите от борсово търгуваеми дивидентски акции ще надвишават значително разходите. Считаме за преждевременно продажбата на компании, които имат силно положително представяне като растеж и печалби. Работим за увеличение на капитала.


Въпрос: Защо не инвестираме директно, за да се избегнат двойни такси?

Инструментът е изчислен да работи при размер на капитала значително надвишаващ 25 млн. лева управлявани активи, като 70-80 % от тях се разпределят в други управлявани от нас активи. Тогава разходът на управление на единица капитал през Impulse Growth за инвеститорите е под 2% общо сумарно на всички нива (“ИмВенчър” 1 и 2, както и Impulse Growth) като на ниво Impulse Growth остава само 0,1%. Таксата за добро управление от 20% се начислява единствено на ниво “ИмВенчър” и то след като бъде напълно изплатена първоначалната инвестиция. На ниво Impulse Growth остават 20% от положителния резултат от продажба на акции или дивиденти само за директните инвестиции в разпределящи дивиденти компании, които за в бъдеще може да не бъдат борсови.  

Стандартният модел на дялово инвестиране е 2% годишна такса и 20% такса добро управление. Това е, което инвеститорите в Impulse Growth получават като резултат. Преглеждането на стотици компании и търсене на подходящи инвестиции, сключването на специално създадени договори за всяка отделна сделка и компания, както и развитието на придобитите кампании за период от 5 до 10 години само за възнаграждение от 0,1% стойността на сделката годишно и 20% от положителната разлика от продажбата на директно придобитите кампании не е във възможностите ни.

По-добра и по-качествена диверсификация се получава, когато в “ИмВенчър” има и други инвеститори освен Impulse Growth. Този подход позволява по-големи сделки в повече компании. Това намалява риска, защото малките сдeлки обичайно са в много млади компании, от които малка част успяват да просъществуват дълго. По големите сделки осигуряват финансиране на компаниите, което значително увеличава шанса им за успех. Така съчетаната количествена и качествена диверсификация понижава риска за инвеститорите без промяна на цената под формата на разходи. Инвеститорите в ИмПулс ефективно получават стандартното възнаграждение на инструменти за дялово инвестиране, съчетано с подобрена качествена и количествена диверсификация и с ликвидността на търгуване през пазара за растящи компании на БФБ.


Въпрос: Защо не се продават варантите с отстъпка от борсовата цена на акциите?

Продаването на акции от самата компания на цена по-ниска от себестойността на компанията към нови инвеститори ощетява настоящите. Стремежът ни е настоящите и новите инвеститори да имат равни възможности за успешна сделка. Слабата популярност на БФБ води до факта, че значителна част от търгуваните компании се предлагат с отстъпка. Не е възможно сделки с номинал от няколко хиляди лева да определят цената на акциите при увеличение на капитала в милиони. Към настоящия етап намираме за справедливо увеличението на капитала да се осъществи при емисионна стойност 1,45 лева–1,35 лева цена на акция и 0,1 лева стойност на плащането при записване на варанта.

Разликата между борсовата цена и обявената цена на варантите се дължи и на това, че отчитаме приключени сделки за увеличения на капитала на компании, които водят до положителни преоценки в стойността на инвестициите на Impulse Growth. Също така, при успешно записване на всеки варант, 10 ст. ще постъпят веднага в сметките на компанията и ще добавят стойност на всички вече съществуващи акции, независимо дали ще бъдат заплатени самите нови акции в период от 12 месеца. Целта ни е настоящите и новите инвеститори да имат равни възможности при увеличението на капитала. След издаването на варантите ще продължим да работим за привличане на нови инвеститори.


Въпрос: Съществуването на Импулс е 10 години плюс опция за още 2 години? Какво би станало след това?

Срокът от 10 години плюс опция за още 2 години е стандартен за дяловите фондове и важи за инструментите с име “ИмВенчър”, в които Impulse Growth влага. Impulse Growth е създаден с неограничен срок.

Сподели