Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Impulse Growth планира емисия на варанти

В рамките на онлайн среща с инвеститорите за резултатите за 2023 г. и за четвъртото тримесечие, съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов обсъди предстоящото увеличение на капитала на Impulse Growth под формата на издаване на варанти. Програмата за варанти ще започне след регистрацията на третия инструмент, управляван от IMPETUS Capital, ImVenture III, чрез който ще бъдат осъществени инвестиции в иновативни компании от региона, включително тези защитили своята визия в рамките на състезанието Kármán Line.

Варантите са вид ценни книжа, които дават на притежателя си правото, но не и задължението, да купи или продаде предварително определено количество ценни книжа по предварително фиксирана цена в определен срок или на определена дата.

Емитирането на варанти предлага значими предимства за всички инвеститори в Impulse Growth, без разлика дали са нови или стари участници. 

„След завършването на процеса по създаване на ImVenture III – новият ни финансов инструмент, ще започне процедура за увеличаване на капитала на Impulse Growth чрез емисия варанти. Това е ключов инструмент за Impulse Growth, защото ще позволи да се привличат средства без да се разводнява дела на съществуващите акционери.“, коментира Николай Мартинов.

Варантите дават възможност на инвеститорите:

 • да спестяват в растеж с Impulse Growth
 • да предвиждат и управляват средствата си оптимално

Същевременно, варантите позволяват на настоящите инвеститори да планират средствата си във времето така, че да не бъдат разводнени. 

Емитирането на варанти ще осигури по-добра възможност за планиране на ресурсите от страна на екипа на Impulse Growth и предварителното разпределение на средства за нови инвестиции, което позволява постигането на по-висока възвръщаемост. 

За разлика от вторичното публично предлагане, варантите осигуряват възможност за увеличение на капитала без внезапни колебания в цената на акциите и без да се налага отстъпка за новопривлечените инвеститори, което гарантира равнопоставеност за настоящите инвеститори.  

За дългосрочните инвеститори, варантите носят следните ползи:

 • увеличение на капитала без отстъпка за новопривлечени инвеститори;
 • планирано изплащане на средства за нови инвестиции;
 • намаляване на колебанията на цената на акцията и открояване на дългосрочен тренд; 
 • още по-висока ликвидност за свободно търгуваните акции;
 • по-ниско влияние на постоянните разходи върху печалбата;
 • увеличение на активите без значение на броя на записалите и без големи кешови наличности, които забавят ръста на активите.

За краткосрочните инвеститори, основните ползи са:

 • създаване на инструмент, следващ цената на Impulse Growth в съотношение 1:10 (“leverage”);
 • възможност за следване на цената на платформата чрез десетократно по-малко средства;
 • възможност за печалба от краткосрочни трендове;
 • възможност за “отиграване” на дневни новини при Shelly Group и други големи инвестиции на Impulse Growth; 
 • възможност за арбитраж при разлики в цената на варантите и акциите.

Емисията варанти ще помогне на Impulse Growth да постигне целта си и да стане лидер по ликвидност на BEAM пазара за растеж на БФБ след като достигна второ място през изминалата година. 

Съществен е и фактът, че увеличаването на капитала ще намали влиянието на постоянните разходи върху печалбата, откривайки пътя за потенциалното изплащане на дивиденти в бъдеще.

В контекста на стратегията за увеличение на капитала, Impulse Growth не планира да предлага акции на пазара на цени под текущата пазарна стойност. Това означава, че евентуални по-ниски цени биха били резултат на индивидуални продажби от инвеститори. Освен това, увеличението на обема на свободно търгуваните акции ще подобри ликвидността на пазара, което е положително както за компанията, така и за акционерите. 

Един често пренебрегван аспект на варантите е, че те допринасят за незабавното увеличение на активите на компанията, тъй като плащанията по варантите влизат директно в активите. Възможно е някои варанти да останат нереализирани, което означава, че стойността им се разпределя между съществуващите инвеститори. 

Дългосрочните инвестиции доминират на Българския капиталов пазар, но въвеждането на левъридж инструменти като варантите предоставя възможност на краткосрочните инвеститори да се възползват от временни пазарни тенденции. Варантите предлагат уникална за Българския пазар възможност за левъридж – малко изменение в цената на акциите може да доведе до значително изменение в цената на варанта. Това ще позволи да се “отиграват” дневни новини при Shelly Group, която в момента е около 19% от портфолиото на Impulse Growth, както и другите инвестиции на платформата. 

Още една важна възможност е появата на арбитраж между ценовите разлики между акциите на Impulse и на варантите. Така се създава допълнителен пазар към акциите на Impulse Growth. 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.