Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Shelly Group ще разпределя дивидент и ще увеличава капитала си

На 4 юни 2024 г. ще се състои редовно общо събрание на Shelly Group” (SLYG / ISIN: BG1100003166). В дневния ред се предвижда акционерите да приемат индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), докладите от одита за извършената проверка. 

Нетната печалба на дружеството за 2023 г. е на стойност 7 853 860,30 лв. (4 015 615,01 еврo). Сумата от 6000 лв. (3 067,75 евро) ще бъде внесена към фонд “Резервен” на компанията. Остатъкът в размер на 3 338 860,34 лв. (1 707 132,18 евро)- като неразпределена печалба.

Очаква се ръководството на компанията за IoT решения („интернет на нещата“) да предложи сумата от 4 508 999,96 лв. (2 305 415,07 евро) да бъде разпределена като дивидент на акционерите. 

По време на редовното общо събрание се предвижда още разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите на стойност 80 595,41 лв. (41 207,78 евро) от неразпределената печалба от дейността на Shelly Group през 2022 г. В резултат общата сума за разпределяне на част от положителния финансов резултат за лицата, притежаващи ценни книжа на компанията, достига 4 589 595,37 лв. (2 346 622,85 евро). Дивидентът за брой акция ще бъде в размер на 0,2543 лв. (0,13 евро).

В дневния ред на редовното общо събрание стои и точката за приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от 18 050 945 лв. на до 18 106 276 лв. чрез публично предлагане на 55 331 броя акции. Съгласно предварително определени условия право на участие в този процес имат всички лица, които са с договор за управление или са наети по трудово правоотношение в компанията и/или нейно дъщернo дружествo, регистрирано на територията на България, Германия или Словения към 31 декември 2023 г. Към посочените лица не се отнасят членовете на съвета на директорите на Shelly Group.

В поканата за редовно общо събрание е посочено, че предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени. Срок за провеждане на процеса по увеличение на капитала е до 31 декември 2024 г. Емисионната стойност на една акция е 1 лв. Инвестиционният посредник на процедурата ще е “Карол” АД. Предлагането ще се счита като успешно в случай на записване най-малко на 1 акция от предлаганата емисия ценни книжа.

По време на редовното общо събрание ще се гласува освобождаването от отговорност на членове на съвета на директорите за дейността им през изминалата година.

Последната възможна дата за сключване на сделки с ценни книжа на компанията на “Българска фондова борса” АД, даващи право на глас в общото събрание, е 17 май 2024 г.

В момента инвеститорите оценяват дружеството на 1 227 464 260 лева. Към днешна дата (8 май 2024 г.) акциите на Shelly Group се търгуват на цена малко над 69 лева за брой акция.

IMPETUS Capital инвестира в Shelly Group през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. На фона на устойчивите положителни резултати и успешното въвеждане на множество нови устройства, акциите на Shelly Group имат увеличение близо 40 пъти за осем години. В края на януари Shelly Group достигна пазарна капитализация от над 1 млрд.лв., превръщайки се в компанията с най-висока оценка на Българска фондова борса.

Бързорастящата компания от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth цели да постигне приходи от 200 млн. евро до 2026 г.- ръст от над 320% спрямо 2022 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии