BЕAM допуска до търговия емисията акции на ИмПулс I АД

Българска Фондова Борса

23.06.2021 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона: 07.07.2021 г.

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM по Протокол № 13/23.06.2021 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 13 от Част III Правила за допускане до търговия на пазар BEAM от ИмПулс I АД-София, Комитетът по управление на пазар BЕAM, след като разгледа представените документи, на основание чл. 6, ал. 3 от същите, взе следното решение:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия на пазар BEAM, Комитетът по управление на пазар BЕAM, допуска до търговия временна емисия акции, издадена от ИмПулс I АД-София, ISIN код BG1500002214, с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 5 334 000 обикновени безналични акции клас „А“.
След приключването на предлагането, емисията акции формиращи клас „А“, издадена от ИмПулс I АД-София, ISIN код BG1100005211 ще бъде допусната за търговия на пазар BEAM в пълния си размер, като конкретните параметри ще бъдат оповестени