„Алтерко“ се готви за борсов дебют във Франкфурт на 1 септември

Веселина Василева | Investor Media Group

7.06.2021 г.

Акциите са обект на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар (XETRA 2) на Франкфуртската фондова борса

„Алтерко“ подготвя документите си за листване на акциите си на XETRA 2 на Франкфуртската фондова борса, става ясно от съобщение на компанията, разпространено чрез БФБ – София.

Акциите са обект на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар (XETRA 2) на Франкфуртската фондова борса и след успешна процедура за листване те ще се търгуват на двата пазара, съобщи дружеството.

В заявлението си за допускане до търговия „Алтерко“ посочва като първа дата на търговия 1 септември 2021 г., което обаче е зависимо от регулаторните условия за одобрение на заявлението.

Компанията публикува документ, който не е проспект по смисъла на Регламента за проспектите, който предоставя основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат същността на дружеството и свързаните с него рискове и ценните книжа. Той не е потвърден от какъвто и да е компетентен орган и е изготвен единствено за целите на допускане на акциите до търговия на Франкфуртската фондова борса в допълнение на търговията на Българската фондова борса, където акциите вече са допуснати, подчертават от технологичното дружество.

В него се посочва, че предмет на допускането до търговия са 17 999 999 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка от капитала на „Алтерко“ АД.

Акциите на „Алтерко“ АД бяха допуснати до търговия на основен пазар, Сегмент акции Standard на БФБ преди повече от 18 месеца, като първоначално през 2016 г. бяха допуснати до търговия 15 000 000 акции. Останалите акции (2 999 999 акции от увеличението на капитала на „Алтерко“, проведено през 2020 г.) са допуснати до търговия на същия регулиран пазар през 2020 г.

Към днешна дата акционерите с над 5% от капитала на компанията са Светлин Илиев Тодоров, който притежава пряко 5 847 120 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 32,48% от капитала и Димитър Стоянов Димитров, който притежава пряко 5 847 120 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 32,48% от капитала на „Алтерко“ АД.