Решение на БФБ за допускане до търговия на емисия акции

23.06.2021 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона: 07.07.2021 г.

Уважаеми инвеститори,

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM по Протокол № 13/23.06.2021 г. е взето решение за допускане до търговия временна емисия акции, издадена от ИмПулс I АД-София, ISIN код BG1500002214, с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 5 334 000 обикновени безналични акции клас „А“.
След приключването на предлагането, емисията акции формиращи клас „А“, издадена от ИмПулс I АД-София, ISIN код BG1100005211 ще бъде допусната за търговия на пазар BEAM в пълния си размер, като конкретните параметри ще бъдат оповестени допълнително.

Информация за емисията:

- Емитент: ИмПулс I АД-София;
- ISIN код на емисията: BG1500002214;
- Борсов код на емисията: IMP1;
- CFI код на емисията: EFNAFR;
- Вид на инструмента: временна емисия акции;
- Брой финансови инструменти в емисията: 5 334 000 бр.;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лев;
- Емисионна стойност на акциите (диапазон): минимална цена 1.00 лв. до максимална цена 1.10 лв.;
- Валута, в която се осъществява търговията: лева;
- Валута, в която е издадена емисията: лева;
- Сегментен MIC: GBUL;
- Определена пазарна партида (лот): 1 (една) акция;
- Определената от заявителя индикативна референтна цена: 1.00 лв.;
- Дата на провеждане на IPO аукциона: 07.07.2021 г.

Конкретните условия на предлагането ще бъдат оповестени допълнително в съобщението, относно предлагането, което е планирано да бъде публикувано на 28.06.2021 г. на следните адреси:

http://www.x3news.com/
http://impulsegrowth.eu
https://Karollbroker.bg/bg/

С одобрения от Комитета по управление на „БФБ“ АД актуален документ за допускане може да се запознаете в секция За инвеститори: Публично Предлагане