Допускане до търговия на права върху записани акции и допълнен документ за допускане

Rawpixel.com - Freepik.com

7.07.2021 г.

Временната емисия ще се търгува на пазара „BEAM“

Във връзка с проведения на 7 юли 2021 г. аукцион за първично публично предлагане „ИмПулс I“ АД, ЕИК 206421264, е заявил за търговия на пазара „BEAM“ права върху записаните по време на аукциона акции. Комитетът по управление на БФБ АД с решение по протокол № 15/08.07.2021 г. е допуснал до търговия на пазар „BEAM“ временна емисия права върху записаните акции, издадена от „ИмПулс I“ АД. Временната емисия ще се търгува съгласно разпоредбите на Част IV „Правила за търговия нa Пазар за растеж на МСП „Beam“, приети от БФБ АД, в периода между приключване на аукциона за първично публично предлагане и издаването на новите акции.

Във връзка с горното Документът за допускане на „ИмПулс I“ АД е допълнен с информация, относно намерението за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за прехвърлянето им. Допълненият документ за допускане е внесен в БФБ АД и е публикуван на интернет страницата на Дружеството - https://www.impulsegrowth.eu/предлагане, на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД - https://karollbroker.bg/bg/ipo-impulse и на БФБ АД - https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news