close-up-businesspeople-working-with-doc

Финансови отчети

Март 2021

Доклад на одитора за междинния финансов отчет Q1 2021

Междинен финансов отчет Q1 2021

Междинен доклад за дейността Q1 2021

Юни 2021

Междинен финансов отчет Q2 2021

Междинен доклад за дейността Q2 2021

Септември 2021

Междинен доклад за дейността Q3 2021

Декември 2021

Обзор на дейността Q4 2021