close-up-businesspeople-working-with-doc

Финансови отчети

Q1 2021

Доклад на одитора за финансовия отчет към 31.03.2021

Финансов отчет към 31.03.2021

Доклад за дейността към 31.03.2021

Q2 2021

Финансов отчет към 30.06.2021

Доклад за дейността към 30.06.2021

Q3 2021

Доклад за дейността към 30.09.2021

Q4 2021

Обзор на дейността към 31.12.2021

Предварителен доклад за дейността към 31.12.2021

Предварителен годишен финансов отчет и пояснителни бележки към 31.12.2021

 Декларация към годишна справка

Годишен

Доклад на одитора за финансовия отчет към 31.12.2021

Финансов отчет към 31.12.2021

Доклад за дейността към 31.12.2021