Work Presentation

Общо събрание

Общо събрание | 9 юли 2021

Решение за свикване на общо събрание

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД