Work Presentation

Общо събрание

Общо събрание | 6 януари 2022 / 20 януари 2022

Решение за свикване на общо събрание

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД | 06.01.2022

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД | 20.01.2022

Общо събрание | 29 юли 2022

Решение за свикване на общо събрание

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Писмени Материали | Годишен финансов отчет към 31.12.2021

Писмени Материали | Годишен доклад за дейността към 31.12.2021

Писмени Материали | Доклад на одитора за годишния финансовия отчет към 31.12.2021

Образец на пълномощно

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД | 29.07.2022