Work Presentation

Общо събрание

Общо събрание | 9 юли 2021

Решение за свикване на общо събрание

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД

Общо събрание | 6 януари 2022 / 20 януари 2022

Решение за свикване на общо събрание

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД | 06.01.2022

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на ИмПулс I АД | 20.01.2022